EBISU

COMPANY �������COMPANY �������

1896年
EBiSU创立日化杂货店
1919年
注册EBISU商标
1963年
EBiSU钻研牙刷的生产工序,成立了EBiSU工厂
1964年
并购四家公司,成立EBISU牙刷株式会社集团
1971年
公司正式更名为EBISU株式会社
2001年
取得ISO9001认证
2007年
取得ISO14001认证
2011年
发布革新宽头牙刷,在日本掀起“宽头革命”